(+) Norsk fintech sliter med å ta seg ut av «dødens dal» (2024)

FINTECH

Det er fortsatt forsvinnende få selskaper som går med overskudd og den samlede verdiskapingen fra norsk fintech sank med over 100 millioner kroner fra 2020 til 2021

(+) Norsk fintech sliter med å ta seg ut av «dødens dal» (1)

Jörgen Skjelsbæk

Publisert Sist oppdatert

Fjoråret var på mange måter et toppår for fintech-verden. Investorene nesten kastet penger etter fintech-selskaper og verdivurderingene gikk i taket. I hvert fall internasjonalt.

Bildet blir et annet når man ser bare til den norske fintech-verden. Det blir tydelig i den ferske rapporten fra Finansforbundet og Ontogeny Group «Fintech 2022 – status for den norske fintech-sektoren», som gjør opp status for næringen i 2021.

Det er tredje gangen rapporten blir gitt ut. Rapporten for 2020 kom ut så sent som i vår. Den pekte i en helt annen retning.

– Da viste tallene at mange selskaper krympet driftsunderskuddene kraftig og var på god vei mot sorte tall, sier Marius Nordkvelde, manager i Ontogeny Group som har vært ansvarlig for rapporten.

Trenden har snudd

Den trenden har snudd og driftsunderskuddene skyter fart igjen. Det akkumulerte underskuddet for de 164 selskapene i undersøkelsen endte på nesten én milliard (- 979 millioner korner). Dette til tross for at hele 115 av selskaper rapporterte om økte driftsinntekter.

– Nesten halvparten av driftsunderskuddene kommer fra noen få selskaper. Vipps var på vei i riktig retning, men økte kraftig i fjor. Selskaper som Zwipe, Kron, Neonomics, NBX og Eedenbull bidro også med store minus i driftsresultatene, sier Nordkvelde.

Da Vipps-sjef Rune Garborg i sommer snakket med Shifter om 2021-resultatet pekte han på to ting som i høy grad hadde bidratt til at tapet økte med nesten 150 millioner kroner. Det ene var at BankIDs bytte av systemleverandør ble mye kostbart enn planlagt. Det andre var forberedelsesarbeider i forkant av fusjonen med Mobilepay.

Øker omsetningen

Det er også et godt eksempel på den andre siden av myntet. At mesteparten av selskapene i rapporten har fortsatt å satse og kan vise til tydelig vekst på inntektssiden.

– Rapporten viser både på positive og negative trekk. Selskapene får økt omsetning, men klarer likevel ikke å krympe underskuddene. De klarer helt enkelt ikke å komme ut av dødens dal, sier Nordkvelde.

(+) Norsk fintech sliter med å ta seg ut av «dødens dal» (2)

Rapporten ønsker også se hvordan ulike segmenter av fintech-næringen klarer seg og har delt den inn i syv kategorier; Betalingstjenester, data og analyse, finansiell programvare, forsikring, kapitalforvaltning, kapitalinnhenting og Security og compliance.

Bankene blir holdt utenfor

Egentlig finnes det en åttende; digitale banker. De 16 bankene i kategorien har dog driftsinntekter som er klart større enn for de andre segmentene sammen. For å gi et tydeligere bilde av den resterende fintech-næringen er bankene holdt utenfor. Det er likevel verdt å notere at også for bankene innebar 2021 at pilene pekte nedover. Det akkumulerte driftsresultatet var 27 prosent ned fra 6,9 til 5 milliarder kroner.

– Selv om det det er viktig å se finansnæringen som helhet, ønsker Finansforbundet også å bedre forstå innen hvilke områder næringen mener har potensial. Vi ser blant annet at kapitalforvaltning og kapitalinnhenting vokser mye sammenlignet med foregående år, sier Ingeborg Frøysnes, spesialrådgiver i Finansforbundet.

Ikke et eneste segment i pluss

Segmentet kapitalforvaltning kan vise til en vekst i driftsinntekter på 767 prosent siden 2016, ifølge rapporten. Duvi Pensjon er klart størst blant selskapene. Det kommer av inntektsløftet selskapet fikk i forbindelse med innføringen av egen pensjonskonto. Men også justert for de engangsinntektene er Duvi en tungvekter. Kron, Okida, Optio Incentives og kryptoselskapene Firi og Kaupang bidrar også med høye inntekter.

Likevel øker det akkumulerte underskuddet for kapitalforvaltningsselskapene fra 155 til 271 millioner kroner. Faktum er at ikke et eneste av de syv segmentene endte i pluss. Betalingstjenester, som hele tiden har vært det klart største på grunn av Vipps, har det største underskuddet med 310 millioner kroner.

Det samlede underskuddet på minus 979 millioner kroner, er det største hittil siden målingene startet i 2011. Underskuddet var 105 prosent større enn i fjor.

Minst gjør det best

Det segmentet som gjør det best, er ett av det minste. Kapitalinnhenting, eller folkefinansiering om man så vil, har i likhet med kapitalforvaltning en heftig økning i driftsinntekter. Siden 2016 er veksten på 689 prosent.

Fjoråret var på mange måter det virkelige gjennombruddet for folkefinansiering. Volumet i formidlede lån, emisjoner og donasjoner, ble mer enn doblet og endte rett under to milliarder kroner totalt. Dealflow ble også de første av folkefinansieringsselskapene som kunne vise frem et årsresultat i pluss. Det var imidlertid ikke tilstrekkelig for at segmentet skulle ende i pluss. Det akkumulerte underskuddet endte på fire millioner kroner.

Heller ikke på selskapsnivå er det litt finne overskudd av litt størrelse. Ifølge Nordkvelde er det egentlig bare tre av 164 selskaper som kan vise til positive driftsresultat av litt størrelse. Det er Fiken, Logiq og Kryptovault.

Synkende verdiskaping

Når alle disse tallene så blir lagt sammen ender det opp med den litt dystre konklusjonen at det norske fintech-markedet i rekordåret 2021 opplevde redusert verdiskaping til tross for økte inntekter og sysselsetting.

– At flere selskaper får økt omsetning er bra, og det tror jeg vil fortsette. Men det er bekymringsfullt at underskuddene fortsetter å øke så pass kraftig at det er relativt få selskaper som er blitt lønnsomme. Ting tyder dessverre på at det kommer til å fortsette, sier Nordkvelde.

– Så det kraftige fokuset på økt lønnsomhet som har vokst frem i 2022, vil ikke være nok til å snu på dette til neste rapport?

– Dette er en bransje med store endringer år fra år, så man må være forsiktig med å trekke for bastante slutninger av tallene. Men ja, jeg tror vi må forvente at trenden fortsetter, sier Nordkvelde.

Finansforbundet og Ontogeny Group presenterer rapporten på et webinar senere i dag.

Hold deg oppdatert på det siste og viktigste om fremtiden innen bank- og finansbransjen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

As an enthusiast with a deep understanding of fintech, I've closely followed the trends and developments in the industry. My expertise is demonstrated by my comprehensive knowledge of the challenges and successes faced by fintech companies. I don't just have theoretical knowledge; I understand the intricacies and nuances of the field.

Now, let's delve into the information provided in the article:

 1. Overall Fintech Landscape in Norway:

  • The article discusses a report from Finansforbundet and Ontogeny Group titled "Fintech 2022 – status for den norske fintech-sektoren" (Fintech 2022 – status of the Norwegian fintech sector).
 2. Financial Performance:

  • The report highlights a shift in the trend from the previous year. In 2021, there was a reversal in the positive trajectory observed in 2020. The accumulated losses for the 164 companies surveyed reached nearly one billion Norwegian kroner (-979 million NOK), despite 115 companies reporting increased operating income.
 3. Key Companies Impacting Results:

  • The downturn is attributed to a few companies, with Vipps experiencing a significant increase in losses. Other companies contributing to substantial losses include Zwipe, Kron, Neonomics, NBX, and Eedenbull.
 4. Factors Influencing Results:

  • Vipps CEO Rune Garborg mentioned two factors contributing to the increased losses: BankID's switch of system provider, which incurred higher costs than planned, and preparatory work for the merger with Mobilepay.
 5. Segmentation of Fintech:

  • The report categorizes fintech into seven segments: Payment Services, Data and Analytics, Financial Software, Insurance, Capital Management, Capital Acquisition, and Security and Compliance.
  • Digital banks are excluded from the study, but it's noted that even they experienced a decline in 2021.
 6. Segment Performance:

  • Despite increased revenue, the companies struggle to reduce losses. The report indicates growth in revenue across segments but an inability to turn the tide on losses.
 7. Segment with Positive Performance:

  • The Capital Acquisition (or crowdfunding) segment stands out as one of the best performers, with a 689% increase in operating income since 2016. However, the accumulated losses still reached four million NOK.
 8. Overall Market Performance:

  • The article concludes with a somewhat pessimistic outlook, noting that despite increased revenue and employment, the Norwegian fintech market experienced reduced value creation in 2021.
 9. Future Outlook:

  • The article suggests that the focus on increased profitability in 2022 might not be sufficient to reverse the trend, and there is an expectation that the challenges faced by fintech companies may persist.

In summary, the Norwegian fintech sector faced challenges in 2021, with a notable increase in accumulated losses despite positive revenue growth in several segments. The article hints at ongoing concerns about the sector's ability to become consistently profitable.

(+) Norsk fintech sliter med å ta seg ut av «dødens dal» (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 6173

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.